top of page

Fundacja Helix Farm

logo duże fundacja.png

Została powołana aktem notarialnym w dniu 12 czerwca 2021 r. a zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym w dniu 09 lipca 2021 r.

Głównym celem Fundacji jest organizowanie i niesienie pomocy w ramach działalności pożytku publicznego. Zadaniami priorytetowymi jest realizacja tych celów statutowych, które mają wpływ na poziom kultury, edukacji, zdrowia społeczeństwa, powszechność zatrudnienia i obronności kraju.

Fundacja zajmuje się działalnością edukacyjną poprzez organizację i utworzenie ścieżki edukacyjnej prezentującej proces hodowli ślimaka jadalnego z gatunku Helix Aspersa Muller i Helix Aspersa Maxima, placu zabaw, zajęć dydaktycznych dla dzieci, zajęć sportowych, warsztatów edukacyjnych. Fundacja ma status przedsiębiorstwa społecznego. 

Oferta edukacyjna dla placówek oświatowych

IMG_0604-scaled_edited.jpg

Ścieżka edukacyjna

Zwiedzanie ścieżki edukacyjnej wraz z wystawą ślimaków z różnych stron świata

Umożliwi zdobywanie w naturalnym otoczeniu praktycznych umiejętności z takich przedmiotów jak: 

 1. biologia, przyroda

 2. geografia (wyznaczanie kierunków świata, praca z mapą i busolą),

 3. matematyka (obliczanie szerokości rzeki, pierśnicy oraz wysokości i wieku drzew),

 4. język polski (doskonalenie form wypowiedzi ustnej i pisemnej takich jak: opis, opowiadanie, kartka z dziennika – pamiętnika, reportaż),

 5. plastyka (przeprowadzenie plenerów plastycznych, fotografia),

 6. uwrażliwi na potrzebę ochrony środowiska,

 7. pomoże w kształtowaniu pożądanych postaw przez aktywność fizyczną,

Dzięki ścieżce dydaktycznej można opuścić mury szkoły, zbliżyć się do przyrody i najbliższego otoczenia. Ludzi cechuje naturalna skłonność do interesowania się swoim miejscem zamieszkania. Warto więc bazować na tej potrzebie w nauczaniu przedmiotów przyrodniczych. 

Dzieci bawiących Tug of War

Półkolonie/zimowiska

zajęcia sportowe: piłka nożna, wspinaczka, badminton, karate, siatkówka, koszykówka, gry i zabawy na świeżym powietrzu, sprawnościowe tory przeszkód, konkursy na orientację i spostrzegawczość, zajęcia manualne i plastyczne związane z tematyką turnusu, kalambury, zgadywanki, malowanki i inne zabawy integracyjne, zabawy w ganianego, zbijaka, gumy, kapsle, skakanki, hacele, kości. W okresie zimowym będą to zimowiska.

Niezbędnym element stanowiącym połączenie zabawy i nauki będzie interaktywny plac zabaw dla dzieci jako element wspomagający zabawę i ruch. Na placu są ścieżki imitujące wyścigi, muszle ślimaków jako domki, huśtawka i domek, piaskownica. 

198173458_752358102124294_4441811648884961696_n-2048x1536.jpg

Warsztaty i lekcje pokazowe

Warsztaty edukacyjne/ekologiczne/przyrodnicze

W trakcie wędrówki po ścieżce jest możliwość organizacji warsztatów edukacyjnych z zakresu przyrody, ekologii, polskiego, matematyki, plastyki. Niniejsze warsztaty mają na celu wykształcenie szacunku wobec przyrody, edukację przyrodniczą opartą na wielozmysłowym doświadczeniu, rozbudzanie wrodzonej ciekawości młodego człowieka oraz wzmocnienie relacji w grupie. 

Lekcje pokazowe

Nauczyciele lub nasi pracownicy prowadzą lekcje pokazowe dotyczące przyrody i biologii wraz z wystawą ślimaków np.; „Młodzi naukowcy w terenie” Zabawy wykorzystujące metody naukowe pozwolą̨ nam poczuć się prawdziwymi badaczami i odkrywcami przyrody. Zabawimy się w Linneusza i dowiemy się kim jest ornitolog a kim botanik czy kartograf. 

Dzieci czytanie książki w parku

Zalety ścieżki edukacyjnej

Cykl hodowli ślimaków jest niezwykle ciekawy, dlatego Fundacja utworzyła ścieżkę edukacyjną przeznaczoną głównie dla dzieci i młodzieży z przynależnym placem zabaw. Uwrażliwia ona na potrzebę̨ ochrony środowiska, pomaga w kształtowaniu pożądanych postaw przez aktywność́ fizyczną, uświadamia potrzeby dobrej organizacji i odpowiedzialności za wykonaną pracę. Ścieżka jest szlakiem pieszym, wytyczonym w taki sposób, aby na jego trasie znalazło się jak najwięcej interesujących obiektów przyrodniczych (ścieżka przyrodnicza) dokumentujących poszczególne fazy rozwoju ślimaków. Celem utworzenia ścieżki dydaktycznej jest edukacja poprzez obserwację obiektów w ich naturalnym środowisku, co nie jest możliwe w sali lekcyjnej.

Przebieg ścieżki dydaktycznej jest zaplanowany tak, by ingerencja w środowisko naturalne była jak najmniejsza. Ścieżka dydaktyczna jest oznakowana. Ślimaki są bardzo wdzięcznym i popularnym stworzeniem. Na ścieżce można zaobserwować cały złożony proces hodowlany. Cały proces hodowlany ślimaka jest podstawą ścieżki edukacyjnej i pełni ważną rolę procesie edukacyjnym w zakresie ekologii i sprzyja rozwojowi ekosystemów lokalnych co pozwala uczyć młodzież i dzieci odpowiedzialności za środowisko naturalne. Po zwiedzaniu farmy ślimaków kolejnym elementem ścieżki dydaktycznej mogą być atrakcje turystyczne znajdujące się w Wojcieszkowie i okolicach.

Bawiące się dzieci

Organizacja konkursów, imprez integracyjnych, ogniska

Organizacja zajęć sportowych

Zajęcia na świeżym powietrzu, wyścigi ślimaków, wyścigi w workach. 

Organizacja konkursów, imprez integracyjnych, ogniska

Fundacja organizuje konkursy dla dzieci i młodzieży dotyczące przyrody, ślimaków np.; warsztaty filmowe czy fotograficzne. Prawie każde dziecko posiada np.; telefon z funkcją kamery czy robienia zdjęć. Imprezy integracyjne zarówno dla społeczności lokalnych jak i dla firm – połączone ze zwiedzaniem, ogniskiem czy warsztatami i grami.

Eventy firmowe stwarzają fantastyczną okazję do tego, by poznać kolegów po fachu oraz przełożonych od zupełnie innej strony. 

Cele Łucznictwo

Cele Fundacji

Fundacja ma na celu prowadzenie działalność w zakresie:

 

 • pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób;

 • wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej;

 • działalności na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym;

 • działalności charytatywnej;

 • podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej;

 • ochrony i promocji zdrowia;

 • działalności na rzecz osób niepełnosprawnych;

 • promocji zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy;

 • działalności na rzecz równych praw kobiet i mężczyzn;

 • działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym;

 • działalności wspomagającej rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości;

 • działalności wspomagającej rozwój techniki, wynalazczości i innowacyjności oraz rozpowszechnianie i wdrażanie nowych rozwiązań technicznych w praktyce gospodarczej;

 • działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych;

 • nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania;

 • wypoczynku dzieci i młodzieży;

 • kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego;

 • wspierania i upowszechniania kultury fizycznej;

 • ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego;

 • turystyki i krajoznawstwa;

 • porządku i bezpieczeństwa publicznego;

 • działalności na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami;

 • promocji i organizacji wolontariatu;

 • promocji Rzeczypospolitej Polskiej za granicą;

 • działalności na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony praw dziecka;

 • przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym;

bottom of page